HACCP, Sanepid i paragrafy

HACCP obligatoryjny! Dlaczego?

ROZPORZĄDZENIE 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.

Rozdział I, art. 1, pkt. 1 (a) ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 852/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych mówi o tym, że „główna odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności spoczywa na przedsiębiorstwie sektora spożywczego”, w związku z tym w dalszej części w.w. Rozporządzenia, a dokładnie w pkt. 1, art. 5, rozdziału I jest mowa o tym, że wszystkie przedsiębiorstwa sektora spożywczego „opracowują, wykonują i utrzymują” system HACCP. Dodatkowo istotna jest USTAWA Z DNIA 25.08.2006 O BEZPIECZEŃSTWIE ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA, której art.100, pkt. 8 mówi: „Kto (…) nie wdraża zasad systemu HACCP wbrew obowiązkowi określonemu w art.5 rozporządzenia nr 852/2004(…) podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”.

Uwaga zmiany!

USTAWA O BEZPIECZEŃSTWIE ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA z dnia 25.08.2006

Dlaczego wprowadzono zmiany?

 • nowe regulacje wybranych obszarów wspólnotowego prawa żywnościowego,
 • konieczność doprecyzowania wybranych procedur.

Kiedy wprowadzono zmiany?
Opublikowano – 8 lutego 2010, a weszła w życie 30 dnia po publikacji, czyli 10 marca 2010 r.

Najistotniejsze zmiany dla zakładów żywienia zbiorowego:

 1. Zlikwidowano obowiązek przechowywania próbek własnych potraw przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (w tym przedszkola)
  • Placówka nie musi już, a może przechowywać próbki wszystkich potraw.
  • Gdyby do placówki posiłki były dostarczane np. przez inne podmioty wówczas byłby obowiązek przechowywania próbek potraw, chyba że zakłady dogadałyby się, że próbki przechowuje jednak dostawca posiłków (uwaga – w tym firmy cateringowe dostarczające potrawy do placówek).

  „w art. 72 ust. 1-4 otrzymują brzmienie:

  1. Zakład żywienia zbiorowego typu zamkniętego może przechowywać próbki wszystkich potraw o krótkim okresie przydatności do spożycia, wyprodukowanych i przeznaczonych do żywienia konsumentów w tym zakładzie.
  2. Zakład, o którym mowa w ust. 1, w przypadku wprowadzania do obrotu gotowych potraw pochodzących z innych zakładów przechowuje próbki poszczególnych potraw otrzymanych wraz z dostawą partii każdej potrawy o krótkim okresie przydatności do spożycia z zakładu, w którym zostały wyprodukowane.
  3. Na podstawie pisemnej umowy zakłady, o których mowa w ust. 2, mogą ustalić, że obowiązek pobierania i przechowywania próbek potraw będzie dotyczył zakładu, w którym potrawy te zostały wyprodukowane.
  4. Pobrane próbki potraw są udostępniane organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej na żądanie tych organów.”;

 2. Zniesiono obowiązek prowadzenia odrębnej książki kontroli sanitarnej na potrzeby kontroli przeprowadzanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Jak to jest z tym Sanepidem?

ROZPORZĄDZENIE 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.
 • Sanepid może przyjść bez uprzedzenia – „Kontrole urzędowe przeprowadzane są bez wcześniejszego uprzedzenia (…)”
 • Sanepid może przyjść w każdym momencie dnia, przy wydawaniu posiłków też – „Kontrole urzędowe przeprowadza się na każdym etapie produkcji, przetwarzania i dystrybucji (…)”
USTAWA o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985 r.

Sanepid ma prawo:

 • wejść do wszystkich pomieszczeń placówki
 • ma „prawo żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób”
 • ma „prawo żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych”
 • ma „prawo pobierania próbek do badań laboratoryjnych”
 • ma „prawo nakazania w drodze decyzji usunięcia w ustalonym terminie stwierdzonych naruszeń wymagań higienicznych lub zdrowotnych. Każdy pracodawca (kierownik zakładu pracy) ma wówczas obowiązek powiadomienia kontrolującego o usunięciu stwierdzonych naruszeń wymagań higienicznych lub zdrowotnych, nie później niż w terminie 3 dni od terminu wyznaczonego przez państwowego inspektora sanitarnego”
 • ma prawo zamknąć zakład produkcji

Jak często robić badania do książeczki sanepidowskiej? Czy podbija się nadal co rok?

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych

Istnieją jedynie trzy konkretne sytuacje, w których należy przeprowadzić badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych:

 1. przed podjęciem pracy, rozpoczęciem nauki
 2. ponownym podjęciem pracy lub nauki,
 3. po przebyciu zakażenia określonym w niniejszym rozporządzeniu czynnikiem chorobotwórczym.

Warto to wiedzieć, gdy lekarz medycyny pracy sugeruje podbijanie książeczki co rok, a my nie zmieniliśmy pracy ani poważnie nie chorowaliśmy.