HACCP w Polsce – 2008r.

Bazując na Sprawozdaniu opisowym w zakresie higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku z 2008 opublikowanym na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej mogę stwierdzić, że kontrole sanitarne w zakresie systemu HACCP są bardzo liczne i dość precyzyjne.

Kierując się analizą ryzyka, w roku 2008 skontrolowano ogółem 22 265 obiektów, tj. 55% wszystkich zaewidencjonowanych obiektów, w których przeprowadzono 36 495 kontroli i rekontroli.

W wyniku kontroli wydano ogółem 4 190 decyzji administracyjnych, w tym 236 przerwania działalności lub jej ograniczenia. Za stwierdzone podczas kontroli uchybienia higieniczno-sanitarne nałożono 3 679 mandatów karnych na łączną kwotę 936 870 zł, skierowano 21 wniosków o ukaranie do sądu grodzkiego.

W województwie mazowieckim, w roku 2008, odsetek obiektów żywienia zbiorowego typu zamkniętego, które posiadają wdrożone zasady GHP/GMP wynosił 66%, natomiast obiekty z wdrożonymi zasadami systemu HACCP to tylko 7,0% (w 2007r. – 6,1%).

Mimo restrykcyjnych kontroli oraz zaleceń Sanepidu, w ciągu roku, odsetek obiektów z wdrożonym systemem HACCP wzrósł o niecały procent. Może to świadczyć o tym, że przedsiębiorcom brakuje wiedzy i nie wiedzą jak sprostać wymaganiom HACCP.