System HACCP

Na temat samego HACCP istnieje wiele mitów: że niepotrzebne, że trudne, że skomplikowane. Nie taki diabeł straszny jednak. Odpowiednie Państwa podejście w połączeniu z moim doświadczeniem na pewno przyniesie zadowalający rezultat. Na początek w skrócie na czym to polega:

 

Schemat wdrożenia HACCP

Schemat wdrożenia HACCP

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRAC

Audyt wstępny/zerowy

Podstawą prawidłowego opracowania dokumentacji, a następnie skuteczności wdrożenia systemu, jest zebranie informacji na temat funkcjonowania, kultury i organizacji przedsiębiorstwa, poziomu wiedzy oraz świadomości zatrudnionego personelu, jak i samego kierownictwa. Audyt zerowy umożliwia mi to wszystko i jest etapem wprowadzającym do dalszych czynności. W celu przeprowadzenia audytu, udaję się do Państwa osobiście, rozmawiam z kierownictwem i zbieram informacje, następnie rozmawiam z pracownikami, obserwuję ich przy pracy i notuję niezgodności i niedociągnięcia, „okiem prywatnego sanepidowca” oceniam również stan techniczny lokalu.

Cel: ocena zakładu pod kątem możliwości i sposobu wprowadzenia systemu.
Zakres: audytem obejmuję całość zakładu, w którym system będzie wdrażany, zarówno infrastrukturę, zatrudniony personel jak i istniejącą dokumentację zakładu.
Wyniki: po przeprowadzeniu audytu zostaje sporządzony Raport z Audytu zawierający komentarz, w jakiej formie może być wprowadzany system, jaka będzie tematyka szkoleń, jakie zmiany organizacyjne należy poczynić aby wdrożony system prawidłowo funkcjonował. Dodatkowo zostanie utworzony Harmonogram czasowy wdrożenia.

Podsumowanie prac poaudytowych:

  • Sporządzenie Raportu z Audytu
  • Sporządzenie Harmonogramu czasowego wdrożenia

Opracowanie dokumentacji HACCP

Od momentu audytu potrzebuję ok. dwóch tygodni na przygotowanie dokumentacji HACCP dla Państwa (czas opracowania zależny od potrzeb). W razie potrzeby kontaktuję się mailowo bądź telefonicznie i uściślam potrzebne mi informacje. Opracowuję dokumentację HACCP, dla każdego klienta indywidualnie – nie wykorzystuję żadnych szablonów ani wzorów. Szablonowa dokumentacja nie ma przełożenia na rzeczywistość danego przedsiębiorstwa, zawiera zazwyczaj wiele błędów i jest przyczyną niejasności.
Dokumentację przygotowuję w formie papierowej oraz elektronicznej. Dokumentacja w formie elektronicznej stanowi dla Państwa tak zwaną wersję roboczą, którą posługujecie się Państwo na co dzień. Otrzymujecie ode mnie również regulacje prawne dotyczące systemu HACCP.

a) Opracowanie dokumentacji warunków wstępnych – Dobrych Praktyk GMP i GHP:

Dokumentacja Dobrych Praktyk składa się z następujących dokumentów:

  • Księga Procedur i Instrukcji
  • Księga Formularzy i Zapisów
  • Kodeks Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej – spis wytycznych, jako wzór opracowany na podstawie obowiązujących przepisów prawnych

b) Opracowywanie Księgi HACCP:

Księga HACCP – główny dokument systemu HACCP; zawiera analizę zagrożeń i ustalenie krytycznych punktów kontroli, wraz z uzgodnionymi dla nich procedurami monitorowania oraz działaniami korygującymi.

Szkolenie pracowników oraz przekazanie projektu dokumentacji HACCP

Dokumentacja zostaje przekazana w formie papierowej i elektronicznej; szkolenie przeznaczone jest dla pracowników, kadry zarządzającej oraz członków zespołu ds. HACCP.
Podczas szkolenia zyskujecie Państwo wszelkie, przede wszystkim praktyczne informacje dotyczące pracy z systemem HACCP. Dla każdego uczestnika szkolenia czeka komplet materiałów szkoleniowych.

Wdrożenie systemu

Wdrożenie systemu HACCP nie musi wiązać się z inwestycjami czy zamieszaniem wewnętrznym. Wystarczy do tematu podejść mądrze i rozsądnie. Podczas wdrożenia zawsze uwzględniam istniejące możliwości i biorę pod uwagę ograniczenia. System HACCP „szyję” na miarę i unikam przerostu formy nad treścią.

Audyt powdrożeniowy i weryfikacja projektu dokumentacji

Ma na celu sprawdzenie zgodności projektu dokumentacji z rzeczywistością. Po ok. miesiącu od szkolenia, ponownie pojawiam się u Państwa. Sprawdzam czy system HACCP funkcjonuje i czy są prowadzone odpowiednie zapisy we właściwy sposób. Staram się rozwiązać problemy związane ze zmianą organizacji pracy w związku z wdrożeniem systemu HACCP i słucham uwag. Wspólnie z Państwem szukam rozwiązań ewentualnych problemów. Wynikiem tego audytu jest raport mówiący o tym, co należy zrobić, aby system HACCP funkcjonował prawidłowo.

Opieka powdrożeniowa

Swoim klientom, na życzenie oferuję kontynuowanie współpracy, która polega na tzw. opiece powdrożeniowej. Regulacje prawne wyraźnie mówią o konieczności utrzymania systemu HACCP, przez co rozumie się okresowe audyty i szkolenia wewnętrzne przeprowadzane zgodnie z Rocznym planem audytów i szkoleń wewnętrznych. Pamiętajcie Państwo, że możecie sami przeprowadzać takowe we własnym zakresie i nie musicie już korzystać z pomocy z zewnątrz, chyba że sami podejmiecie decyzję, że nadal chcecie ze mną współpracować.

Więcej na temat samego SYSTEMU HACCP znajdziesz tutaj